KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest ESCOlight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: : 02-222 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 181 B, tel.: 880 124 108, e-mail: info@escolight.com..pl.

2) Z administratorem danych można się kontaktować przesyłając wiadomość na adres e-mail: info@escolight.com.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby administratora.

3) Twoje dane będą przetwarzane w celu:
a) Organizacji i przeprowadzenia wydarzenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
b) Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”);
c) Obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
d) Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

4) Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (kancelarie prawne, firmy doradcze, firmy informatyczne, firmy współpracujące przy organizacji szkoleń).

5) Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania wydarzenia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do momentu zrealizowania celu dla którego zostały zebrane.

7) Przysługują Ci następujące prawa:
a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

8) Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

9) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

11) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać skutki prawne.